NEWS

โครงการ PEA1 SAVE1 BHAT
      ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน โรงงานจะ
ได้รับการสนับสนุน 1 บาท ต่อ 1 kWH
รายละเอียด
ทำไมต้องหลอดประหยัดพลังงาน แอลอีดี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    เทคโนโลยีหลอดแสงสว่างแบบ LED มีการ
 พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการ
พัฒนาให้มีคุณภาพของสีและแสงได้ เทียบเท่า
กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ให้ความสว่างมากขึ้น

PRODUCTS